Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a tercers.