Inici arrow Dades Fiscals i Política de Vendes i Devolucions
DADES FISCALS I POLÍTICA DE VENDES I DEVOLUCIONS

1.- Informació prèvia

Les presents condicions generals de contractació (en endavant, les “condicions generals de compra”), juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen les relacions entre l'empresa PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE VALLS (en endavant, “Patronat d’Esports”) i terceres parts (en endavant, els “CLIENTS”) per tal d’adquirir productes i activitats ofertades a través dels llocs web de venda en línia old.pmevalls.cat
 
Les dades identificatives del responsable del lloc web de venda en línia són:
 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORT DE VALLS
NIF: P 9316301 B
Prat de la Riba, 15-17
43800 Valls (Tarragona)
Telèfon 977 60 81 32 – Fax 977 60 81 31
Correu-e: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
Pàgina web: old.pmevalls.cat
 
Les presents condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998, de 17 d'abril, sobre condicions generals de contractació, el Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals, en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç al detall, el Reial Decret-Llei 14/1999, de 17 de setembre, regulador de la firma electrònica, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.
 
L'adquisició en línia de qualsevol activitat o producte suposa l'acceptació de les presents condicions generals de compra, així com l'acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra publicades pel Patronat d’Esports en el moment que el Client accedeixi al lloc web de venda en línia, de les condicions pròpies de les activitats contractes i de les normes d’ús de les instal·lacions esportives municipals.

Donat el cas que el Client estigui d'acord amb el contingut de les condicions generals de compra, haurà de prémer el botó indicat com "accepto les presents condicions generals de compra". En cas contrari, no podrà continuar amb el procés de compra.
 

2.- Naturalesa del lloc web de venda en línia

El web de venda en línia està destinat a usuaris del Patronat d’Esports degudament registrats en els programes de gestió en el sentit que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i per al consum propi del Client o de les persones en nom de les quals el Client estigui legalment autoritzat per actuar.
 
El Client declararà ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per contractar i vincular-se amb el Patronat d’Esports segons les presents condicions generals de compra. El Client acceptarà, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització del web de venda en línia es duen a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
 
El Patronat d’Esports es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web de venda en línia, així com suspendre el seu accés de manera temporal o definitiva.
 

3.- Operativa de la venda en línia

3.1.- Activitats, productes i preus
L'objecte de la venda en línia del Patronat d’Esports és la venda de determinades activitats i productes comercialitzats pel Patronat d’Esports de Valls a través d’Internet.
 
El Patronat d’Esports informa que tots els preus publicats al web de venda en línia estan en euros i inclouen tots els impostos corresponents.
 
El Patronat d’Esports es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els preus de les activitats i els productes, així com suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.
 
3.2.- Compra
El Patronat d’Esports garanteix l'existència d’unitats i places lliures en les activitats que s'ofereixen al web.
 
Seguint el procés de compra establert, el Client haurà d'identificar-se en el moment d’accedir al portal de venda amb l’usuari i contrasenya corresponent. A continuació el Client seleccionarà les activitats i/o productes desitjats. El procés finalitzarà fent constar les dades de la targeta de crèdit o dèbit.
 
3.3.- Lliurament
Una vegada completat el procés de compra, apareixerà a la pantalla un document nominatiu en el qual hi figuraran les activitats i/o productes seleccionats per tal que el Client pugui imprimir-ho.
 
Aquest document es bescanviarà pel producte corresponent al Centre Esportiu Municipal el Fornàs, passeig President Tarradellas, 2-6.
 
En el cas de les inscripcions a activitats, es bescanviarà per l’acreditació, entrada o accés a la instal·lació esportiva on es realitzi la mateixa.
 
3.4.- Despeses d'enviament
No hi ha despeses d'enviament.
 
3.5.- Lloc de celebració del contracte
La compra s'entendrà efectuada en el domicili social del PMT.
 

4.- Devolucions

Abans de les 72 hores de l’execució de l’activitat es podrà cancel·lar o bescanviar l’entrada per una activitat del mateix import en el mateix punt de venda. 72 hores abans de l’esdeveniment no es bescanviarà ni se’n retornarà l’import
 
El desistiment podrà comunicar-se al Patronat d’Esports dins de l'esmentat termini:
 
Mitjançant un correu electrònic enviat a: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la indicant el número de reserva
 
En qualsevol cas, el Patronat d’Esports, prèvia comprovació, retornarà l'import satisfet pel Client mitjançant una transferència bancària o en efectiu.
 

5.- Facturació i formes de pagament

Per a aquells clients que sol·licitin una factura de la compra realitzada, es fa constar que, d'acord amb el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, la data límit per a l'emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a aquell en el que s'hagi fet la compra corresponent.
 
El pagament podrà fer-se mitjançant les targetes de crèdit o dèbit VISA i MASTERCARD.

Per tal de procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareguin en pantalla, proporcionant la següent informació de la targeta: a) Tipus; b) Número; c) Data de caducitat; i d) CVV. El Patronat d’Esports  garanteix al Client la total seguretat de les seves transaccions en disposar dels més estàndards tecnològics més actualitzats a la data de posada en funcionament del lloc web de venda en línia pel què fa a protocols i serveis de seguretat.
 
Per a una major seguretat, el Patronat d’Esports informa que les dades bancàries no quedaran enregistrades en cap aplicació informàtica seva i únicament seran utilitzades per fer el cobrament a l'entitat bancària.
 
La informació de la compra serà guardada durant un termini de 7 anys. El Client tindrà dret a ser informat sobre els detalls de les seves compres sempre que així ho sol·liciti i no hagi transcorregut l'esmentat termini de 7 anys.
 

6.- Força major

S'entén per força major, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, el següent: (i) qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable; (ii) les errades en l'accés a les diverses pàgines web del Patronat d’Esports; (iii) la manca de subministrament elèctric o telefònic; (iv) els danys produïts per tercers o per atacs al servidor del portal (virus) que afectin la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni al Patronat d’Esports ni a l'usuari; (v) les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal; (vi) els problemes o errades en la recepció, obtenció o accés per part d'aquests tercers; (vii) incendis, (viii) inundacions o terratrèmols; (ix) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades pel Patronat d’Esports; (x) l'escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (xi) accidents; (xii) conflictes bèl·lics; (xiii) embargaments comercials o de qualsevol tipus; (xiv) bloqueig; (xv) disturbis; o (xvi) qualsevol disposició governamental. Els errors administratius o de gestió no seran considerats casos de força major.
 

7.- Protecció de dades

El Patronat d’Esports manté una política de confidencialitat de les dades personals aportades en línia pels seus Clients, i es compromet a la seva protecció. Aquesta protecció s'estén a tot el que faci referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través d'Internet.
 
En aquest sentit, el Patronat d’Esports  garanteix, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que tractarà confidencialment les dades personals dels seus Clients, així com que el servidor en el que s'emmagatzemaran i tractaran disposa de les mesures de seguretat necessàries per tal d'evitar l'accés a tercers no autoritzats.
 
A tal efecte, el Patronat d’Esports també garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers amb dades de caràcter personal i altres normatives de desenvolupament. No obstant això, el Patronat d’Esports podrà facilitar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti en els seus arxius quan així se li requereixi, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.
 
El client té l'opció d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició escrivint un correu electrònic a Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la , o bé per correu postal al seu domicili social, Prat de la Riba, 15-17, 43800 Valls (Tarragona), indicant en l'assumpte: "Exercici de drets LOPD".
 

8.- Confirmació documental de la contractació efectuada

Un cop efectuada la compra, el PMT remetrà al Client la corresponent justificació de la contractació efectuada amb tots els seus termes mitjançant un correu electrònic  dins de les 24 hores següents a la finalització del procés de compra. En la comunicació s'inclourà el document nominatiu acreditatiu dels títols adquirits.
 

9.- Pèrdua, robatori o furt

La pèrdua, robatori o furt del títol adquirit és responsabilitat exclusiva del Client, per tant el Patronat d’Esports quedarà exonerat de qualsevol reclamació al respecte.


10.- Llei aplicable i jurisdicció

Les condicions generals d'aquest avís legal i qualsevol altre text amb caràcter contractual d'aquest lloc web es regularà per allò que disposa la legislació espanyola.
 
Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'accés i ús d'aquest lloc web i els seus continguts i serveis, així com de la interpretació i compliment d'aquestes condicions generals i qualsevol altre text amb caràcter contractual d'aquest lloc web, es sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que aquest resideixi en territori espanyol. En el cas que l'usuari resideixi a l'estranger o sigui una empresa que no tingui la consideració d'usuari d’acord amb la legislació vigent, les parts se sotmetran expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Valls (Espanya).