Technodac
 
Inici arrow El PME arrow Estatuts del PME
Estatuts del Patronat d'Esports


TÍTOL I

Naturalesa, fins, orientació, denominació, domicili i duració
 
Article 1
El Patronat Municipal d'Esports és un Organisme Autònom Local de l'Ajuntament de Valls, amb personalitat jurídica pròpia, que es regeix d'acord amb el que s'estableix a l'art. 85 bis de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 254 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim de Local de Catalunya; i 199 i següents del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. El Patronat Municipal d'Esports s'adscriu a la Regidoria d'Esports, o a la que desenvolupi les funcions d'aquesta en el cas que canviï de denominació. El canvi d'adscripció a una altra Regidoria, requerirà acord del Ple de l'Ajuntament de Valls.

 
Article 2
La finalitat del Patronat Municipal d'Esports és la gestió descentralitzada dels serveis i activitats que l'Ajuntament de Valls presta o podrà prestar i desenvolupar en matèria d'activitat física i cultura de l'esport, essent els seus objectius principals els següents:
 
a) Promoure de manera general l'activitat física i l'esport, i desenvolupar la cultura esportiva de la població dins de l'àmbit municipal.
b) L'assessorament i promoció de l'esport escolar i d'afeccionats.
c) La promoció de les instal·lacions esportives de propietat municipal, així com el manteniment, la restauració i la seva administració i planificació.
d) Facilitar l'ús de les instal·lacions esportives municipals a les entitats esportives del municipi, preferentment, i a aquelles que pel seu caràcter formatiu o d'esbarjo no tinguin una finalitat lucrativa.
e) Promoure i donar suport a les associacions i entitats esportives locals amb l'objecte d'estimular la creació d'activitat esportiva al municipi i aconseguir una oferta variada.
f) Assessorament preceptiu a l'Ajuntament en totes aquelles competències municipals que afectin a instal·lacions o activitats esportives.

 
Article 3
En compliment de les finalitats expressades als Estatuts, el Patronat Municipal d'Esports estarà facultat per a realitzar aquells actes que, sent conformes amb l'Ordenament Jurídic, s'encaminaran a la consecució d'aquelles, exercint, en particular, les competències següents:
 
a) Formalització de convenis o contractes de qualsevol classe de conformitat amb les normes generals de la contractació de les Administracions públiques. El titular de l'Àrea a la que estarà adscrit l'Organisme fixarà la quantia màxima dels contractes que pot celebrar, i autoritzarà aquells altres, la quantia dels quals excedeixi de la prèviament fixada per aquell.
 
b) Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol classe d'ajuts, tant de persones naturals, com jurídiques, públiques o privades.
 
c) Acceptar, repudiar o renunciar herències, llegats, donacions o qualsevol altre tipus d'aportacions de caràcter gratuït
 
d) Atorgar convenis i contractes de qualsevol naturalesa admesa en Dret, de caràcter administratiu o privat.
 
e) Facultats plenes per a la contractació i gestió del personal propi d'acord amb la normativa laboral i de règim local i de conformitat amb els principis de convocatòria pública i lliure concurrència.
 
f) Organitzar tots els serveis, tant tècnics com administratius, i nomenar i retribuir el seu personal, d'acord amb la legislació vigent aplicable en funció de la naturalesa de la relació.
 
g) Contractar operacions de crèdit necessàries pels compliments dels seus fins, prèvia autorització de l'Ajuntament.
 
h) Determinar el règim de recursos propis, que haurà de ser ratificat pel Ple Municipal.
 
i) Regular el règim intern propi mitjançant reglament o norma de funcionament intern.
 
j) Interposar tota mena de reclamacions i accions davant les autoritats administratives, governatives o judicials en l'àmbit de la seva actuació.
 
k) Subscriure convenis de col·laboració amb Entitats públiques o privades, necessaris per a la consecució de les finalitats de l'Organisme.
 
l) Procedir a l'adquisició de béns i materials de qualsevol naturalesa, necessaris per al desenvolupament dels serveis, així com a la seva alienació, mitjançant el procediment legalment establert, quan siguin qualificats d'excedents o inservibles.
 
m) Qualsevol altra de naturalesa anàloga.
 
Per a l'exercici de les seves funcions i competències, el Patronat Municipal d'Esports podrà exercir les potestats administratives necessàries per al seu compliment, i més en concret i sense caràcter limitatiu, les següents:
 
- Aprovació i modificació dels preus públics que es considerin convenients pels usuaris dels serveis.
- La de programació i planificació.
- La d'execució forçosa i la sancionadora
- La de revisió d'ofici de llurs actes i acords.
 
Article 4
El Patronat Municipal d'Esports té personalitat jurídica pròpia, de caràcter públic, i per tant gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per al compliment dels seus fins, amb subjecció al que disposen aquests estatuts i la legislació vigent que sigui aplicable.

 
Article 5
El domicili del Patronat Municipal d'Esports és al c/. Prat de la Riba, 15-17, 1a. planta (Pavelló Joana Ballart), 43800 Valls. Aquest domicili es podrà traslladar lliurement mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament.

 
Article 6
El Patronat Municipal d'Esports tindrà una duració indefinida.


 
TÍTOL II
Patrimoni
 
Article 7
Constituirà el patrimoni del Patronat Municipal d'Esports:
 
- Els béns i drets de la seva titularitat que hagi adquirit per qualsevol títol legítim, així com aquells que l'Ajuntament li adscrigui per al compliment de les
   funcions que té encomanades.
- Les aportacions econòmiques, en metàl·lic o espècie, que li assigni l'Ajuntament de Valls.
- Les subvencions, donatius o aportacions que rebi de qualsevol ens públic o privat i de particulars.
- Els preus públics i rendiments econòmics que rebi com a contraprestació dels seus serveis.
- Els productes i rendes del seu patrimoni.
- Qualsevol altre que li pugui ser atribuït.

El Patronat Municipal d'Esports haurà de formar l'inventari de béns i drets d'acord amb la normativa sobre patrimoni dels ens locals. Aquest inventari, amb les seves actualitzacions i rectificacions, s'haurà de remetre anualment a la regidoria a que estigui adscrita, amb referència a 31 de desembre de cada any i abans del dia 1 de març de l'any posterior.
 
 
TÍTOL III
Òrgans de Govern
 
Article 8
Els òrgans de govern del Patronat Municipal d'Esports són:
- Consell Rector
- President/a
- Gerent/a
 
Capítol I
El Consell Rector
 
Article 9
El Consell Rector és l'òrgan de govern i administració del Patronat Municipal d'Esports, i està composat per:
- President/a, que serà la persona titular de la Regidoria a la que estigui adscrit el Patronat Municipal d'Esports.
- Un vocal per cada grup polític municipal que estigui representat a l'Ajuntament de Valls. Cada grup designarà el vocal que li correspongui sense necessitat que 
  sigui regidor.
- Dos vocals representants dels centres d'ensenyament (mestres/professors preferentment en el camp de l'educació física), que hauran de ser escollits entre els
  Claustres dels centres d'ensenyament.
- Quatre vocals representants dels clubs o entitats esportives de la ciutat, escollits entre aquestes en la forma que estimin oportuna.
- Un vocal representant de les associacions de pares i mares d'alumnes, escollit entre aquestes mitjançant les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la
  ciutat.
- El/la Gerent/a del Patronat Municipal d'Esports, que actuarà amb veu i sense vot.
- El/la Director/a Tècnic/a del Patronat Municipal d'Esports, que actuarà amb veu i sense vot.
- Fins a dos vocals assessors proposats per la Presidència entre persones idònies segons el seu criteri, que actuaran amb veu i sense vot.
 
Actuarà de Secretari del Consell Rector el de l'Ajuntament de Valls, o persona funcionària de la Corporació en qui es delegui a proposta d'aquell.
 
Article 10
Les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria del Patronat Municipal d'Esports seran exercides pels titulars dels respectius llocs de treball de l'Ajuntament de Valls, o persones funcionàries de la Corporació en qui es delegui a proposta d'aquells.
 
Article 11
La substitució de càrrecs del Consell Rector s'efectuarà cada vegada que es renovi el Consistori. En el període comprès entre la celebració de les eleccions municipals i la constitució del nou Consell Rector, continuarà l'existent en funcions, poden exercir tant sols funcions de simple administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors.
 
Article 12
Els membres del Consell Rector podran percebre dietes o indemnitzacions per la seva assistència a les sessions d'aquell, en el cas que així s'acordi de forma expressa, i per les quantitats previstes en el pressupost.
 
Article 13
Són atribucions del Consell Rector:
a) La proposta de modificació dels Estatuts
b) La proposta al Ple de la Corporació de la tramitació i aprovació
d'Ordenances i Reglaments
c) L'aprovació dels preus públics per a la prestació dels seus serveis.
d) La proposta d'imposició i ordenació de taxes, o la seva modificació, al ple de l'Ajuntament.
e) L'aprovació i sotmetiment al Ple de l'Ajuntament de Valls dels pressupostos ordinaris, plantilla de personal, relació de llocs de treball, així com dels comptes generals de cada exercici.
f) Aprovar el programa anual d'activitats
g) Aprovar la forma de gestió de serveis mitjançant la creació de societat mercantil local quan sigui imprescindible per la consecució de les finalitats que té assignades l'Organisme i sempre que aquesta, sigui prèviament autoritzada pel Ple de l'Ajuntament.
h) Exercici d'accions judicials i administratives i defensa de l'entitat en matèries de la seva competència
i) Declaració de lesivitat d'actes del Patronat Municipal d'Esports.
j) Concertar operacions de crèdit, d'import acumulat anual superior al 10 % dels recursos ordinaris pressupost, prèvia autorització per part de l'òrgan competent de l'Ajuntament.
k) Operacions de tresoreria, quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats a l'últim exercici.
l) Contractacions i concessions d'import superior al 10 % de recursos ordinaris del pressupost del Patronat Municipal d'Esports, o els 6.000.000 euros, i els plurianuals de durada superior als 4 anys, o durada inferior quan l'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge i quantitat indicats.
m) Aprovació de projectes d'obres i serveis quan el Consell Rector en sigui competent per a la seva contractació o concessió, encara que no estiguin previstos al pressupost.
n) Adquisició de béns i drets de valor superior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, o 3.000.000 euros.
o) Alienacions patrimonials de Béns immobles o mobles de valor històric artístic quan no estiguin previstes en el pressupost, o estant-hi previstes, siguin de valor superior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, o 3.000.000 euros.
p) Gravamen de béns immobles.
 
El Consell Rector podrà delegar en el President l'exercici de les atribucions descrites en les lletres g), h), i), j), k), l), m) n), o) amb les següents excepcions:
 
- Pel que fa a les operacions de crèdit i de tresoreria, quan el seu import superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost.
- Pel que fa a concessions de béns i serveis, quan siguin superiors a 5 anys o superi el 20 % dels recursos ordinaris del pressupost.
- Pel que fa a les alienacions patrimonials, quan superin el 20 % dels recursos ordinaris del pressupost.
 
La regidoria a la que estigui adscrita el Patronat Municipal d'Esports podrà imposar la necessitat de prèvia autorització per celebrar contractes de quantia superior a les que fixi l'esmentada regidoria.
 
Article 14
El règim de sessions, convocatòria, quòrum i funcionament del Consell Rector, es regirà pel previst a la normativa sobre règim local en relació al Ple de l'Ajuntament, amb les particularitats regulades en aquest article.
 
El Consell Rector celebrarà reunió amb caràcter ordinari amb la periodicitat que aquest acordi, i almenys, una vegada per trimestre.
 
Es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que el President ho consideri convenient, o a petició d'una quarta part dels membres del Consell Rector.
 
Cap reunió podrà celebrar-se vàlidament sense l'assistència del President i del Secretari, o de qui legalment els substitueixi.
 
Tots els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents. Es requerirà majoria absoluta per a l'adopció dels següents acords:
 
- Contractació d' operacions de crèdit i de tresoreria, quan el seu import superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost.
- Concessions de béns i serveis, quan siguin superiors a 5 anys o superi el 20 % dels recursos ordinaris del pressupost.
- Alienacions patrimonials, quan superin el 20 % dels recursos ordinaris del pressupost.
 
En tot allò no previst en els articles precedents, en quant al funcionament del Patronat Municipal d'Esports, regirà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i les disposicions del règim local, que regulen el funcionament del Ple de l'Ajuntament.
 
En quant al procediment, el Patronat Municipal d'Esports es regirà pel que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i la legislació estatal sobre Procediment Administratiu Comú.
 
Capítol II
El/la President/a
 
Article 15
Serà President/a del Patronat Municipal d'Esports el titular de la Regidoria al que estigui adscrita. En casos d'absència, malaltia o vacant, es substituirà pel regidor que es designi mitjançant Decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Valls.
 
El/la President/a serà el legal representant del Patronat Municipal d'Esports i tindrà les següents atribucions:
a) Representar al Patronat Municipal d'Esports i signar tots els contractes i documents que requereixin l'execució dels acords del Consell Rector.
b) Convocar i presidir les sessions del Consell Rector.
c) Disposar despeses dins els límits de les seves competències.
d) Concertar operacions de crèdit, prèvia autorització del Ple de l'Ajuntament, sempre que estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat en cada exercici no superi el 10 % dels recursos ordinaris.
e) Concertar operacions de tresoreria, quan el seu import no superi el 15 % dels recursos ordinaris liquidats de l'exercici anterior.
f) Ordenar pagaments i retre comptes.
g) Aprovar l'oferta pública d'ocupació
h) Separació del servei i acomiadament.
i) Exercici d'actuacions judicials i administratives i defensa del Patronat Municipal d'Esports en matèries de la seva competència
j) Sancionar faltes de desobediència o infracció ordenances aplicables als serveis gestionats pel Patronat Municipal d'Esports.
k) Contractacions i concessions que no superin el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 6.000.000 euros, inclòs les de caràcter plurianual de durada no superior als 4 anys quan l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentat percentatge.
l) Aprovar projectes d'obres i serveis dels que sigui competent per a la seva Contractació, i previstos al pressupost.
m) Adquisició de béns i drets de quantia inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i de 3.000.000 euros.
n) Alienació del patrimoni de quantia inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i de 3.000.000 euros, en els següents casos:
- Immobles prevista al pressupost
- Mobles llevat dels declarats de valor històrico-artístic, l'alienació dels quals no estigui prevista al pressupost.
o) Aquelles que no estiguin atribuïdes a cap altre òrgan
 
Capítol III
El/la gerent/a
 
Article 16
La persona que ocupa el càrrec de gerent/a serà el màxim òrgan de direcció del Patronat Municipal d'Esports, tindrà el caràcter de personal eventual i serà lliurement nomenat i cessat per acord del Ple de l'Ajuntament a proposta del President. Les seves retribucions bàsiques seran les que corresponguin al Grup "A". Els complements es fixaran anualment en el pressupost i relació de llocs de treball del Patronat Municipal d'Esports.
 
El/la gerent/a haurà de ser una persona funcionària de carrera o laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat, titulats superiors en els dos casos, i amb més de 5 anys d'exercici professional en el segon cas.
 
La seva relació amb el Patronat Municipal d'Esports es regula pel que disposa la legislació sobre el personal dels ens locals. Sense perjudici de les altres causes que li siguin d'aplicació, el Gerent cessarà en el moment de l'expiració del mandat dels vocals del Consell Rector com a conseqüència del canvi de Corporació.
 
Tanmateix, podrà seguir en el exercici del càrrec, només per a l'administració ordinària fins a la presa de possessió del seu successor o la confirmació en el seu càrrec.
 
Article 17
Són funcions del gerent/a:

a) La direcció del Patronat Municipal d'Esports.
b) Gestionar, dirigir, impulsar i inspeccionar el servei.
c) Presentar anualment al Consell Rector, per la seva aprovació, el programa anual d'activitats, dins del mes de d'octubre de l'any anterior.
d) Desenvolupament de la gestió econòmica, d'acord amb el pressupost aprovat.
e) Aprovar les bases de proves selectives i concursos de provisió de llocs de treball.
f) Distribuir retribucions complementàries no fixes i periòdiques.
g) Comandament superior de tot el personal.
h) Nomenament personal i sancions, i gestió en general de recursos humans.
i) Ordenar la publicació i execució d'acords i fer-los complir.
j) Elaborar la proposta de pressupost, plantilla i relació de llocs de treball.
k) Elaborar els programes d'actuació del Patronat Municipal d'Esports l) Redactar una memòria anual d'activitats, que s'haurà de presentar abans del 30 de juny de l'any següent, i que recollirà la informació prevista als paràgrafs "a" i "d" de l'art. 21.
m) Les altres que li assigni el Consell Rector o el President.
n) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Consell Rector.
 

TÍTOL IV
Règim econòmic
 
Article 18
La Hisenda del Patronat Municipal d'Esports es regeix per la legislació aplicable sobre hisendes locals.
 
La gerència del Patronat Municipal d'Esports elaborarà una proposta de pressupost anual adaptat a les normes sobre estructura pressupostària dels ens locals, abans del dia 15 d'agost de l'any anterior. La proposta de pressupost s'aprovarà pel Consell Rector, que l'haurà de trametre abans del 15 de setembre al Ple de la Corporació, per a la seva incorporació al mateix, i acompanyat de la documentació que preveu la legislació sobre règim local.
 
Els recursos de l'Organisme estaran constituïts per:
a) Aportacions de l'Ajuntament destinades a finançar globalment l'activitat de l'Organisme.
b) Subvencions i aportacions de l'Estat, Generalitat de Catalunya, Diputació, Consell Comarcal i altres entitats públiques i privades.
c) Productes i rendiment del seu patrimoni i de la gestió i aprofitament de les instal·lacions.
d) Rendiments dels serveis.
e) Crèdits i préstecs que obtingui de les Entitats Bancàries.
f) Qualsevol altre legalment establert.
 
Per la concertació d'operacions de préstec a llarg termini seran necessaris l'informe de la Intervenció i la prèvia autorització del Ple de l'Ajuntament. Pels préstecs a curt termini es prendrà l'acord pel Consell Rector o Presidència, previ informe de la Intervenció General municipal. En qualsevol cas s'hauran de complir els criteris d'estabilitat pressupostària d'acord amb la legislació vigent i, si s'escau, proposar a l'Ajuntament el Pla Financer que pugui ser necessari.
 

TÍTOL V
Personal
 
Article 19
El nombre de llocs de treball, la seva classificació, les categories i les funcions del personal de l'Organisme seran els que constin a la plantilla que aprovi el Ple de l'Ajuntament a proposta del Consell Rector. La determinació i modificació de les condicions retribueixes, tant del personal directiu com de la resta de personal hauran d'ajustar-se en tot cas a les normes que al respecte aprovi el Ple o la Junta de Govern Local, segons correspongui.
 
El personal del Patronat Municipal d'Esports serà funcionari o laboral, d'acord amb la normativa específica sobre personal al servei dels ens locals.
 
Els funcionaris de l'Ajuntament de Valls que prestin serveis al Patronat Municipal d'Esports, mantenen la situació de servei en actiu a l'Ajuntament, excepte que s'integrin a la funció pública pròpia del Patronat Municipal d'Esports.
 

TÍTOL VI
Contractació
 
Article 20
Els contractes de l'Organisme s'ajustaran a l'establert a la normativa reguladora dels contractes de les Administracions públiques.
 
Serà necessària l'autorització del titular de la regidoria a la que estigui adscrita el Patronat Municipal d'Esports, per poder celebrar contractes de quantia superior a les quantitats prèviament fixades per aquell.
 
La mesa de contractació, quan hagi de constituir-se, estarà integrada pel President del Consell Rector, que podrà delegar en un altra vocal, el Gerent, el Secretari de l'Organisme i l'Interventor o funcionari en qui delegui.
 TÍTOL VII
Controls específics dels òrgans de govern
 
Article 21
La regidoria a la que estigui adscrita el Patronat Municipal d'Esports, que coincideix amb la seva presidència executiva, efectuarà els següents controls sobre els seus òrgans de govern:
 
a) Evolució de despeses de personal i gestió de recursos humans.
Per part de la gerència s'haurà de redactar un estat mensual sobre despeses de personal, així com una memòria anual de la gestió de recursos humans, que s'haurà d'entregar a la Presidència. Per part d'aquesta es podran donar les instruccions necessàries, i adoptar les resolucions oportunes per adaptar la gestió de recursos humans a les necessitats i disponibilitats del Patronat Municipal d'Esports.
 
b) Inventari de béns i drets. El/la gerent/a haurà de formar l'inventari de béns i drets d'acord amb la normativa sobre patrimoni dels ens locals. Aquest inventari, amb les seves actualitzacions i rectificacions, s'haurà de remetre anualment a la Presidència, amb referència a 31 de desembre de cada any i abans del dia 1 de març de l'any posterior.
 
c) Autorització contractació. El/la President/a podrà imposar la necessitat de prèvia autorització per celebrar contractes de quantia superior a les que aquest fixi.
 
d) Eficàcia. El/la gerent/a redactarà una memòria anual sobre la gestió del servei encomanat al Patronat Municipal d'Esports, fent referència expressa al grau de compliment dels objectius, i a l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment del servei.
 
Article 22
Els següents acords del Consell Rector, requeriran l'aprovació per part de l'òrgan competent de l'Ajuntament de Valls:
 
a) Modificació d'estatuts
b) Aprovació del pressupost, plantilla de personal, relació de llocs de treball, liquidació i comptes generals.
c) Alienació o gravamen de béns de caràcter patrimonial.
d) Concertació d'operacions de crèdit d'acord amb el previst a l'art. 18 d'aquests estatuts.
e) Aprovació de l'inventari anual i general
f) Autoritzar la creació de societat mercantil local, quan sigui imprescindible per la consecució de les finalitats que té assignades l'Organisme.
g) Els acords de dissolució i liquidació.
 
Article 23
Contra els actes administratius dictats pels òrgans de govern del Patronat Municipal d'Esports es podran interposar els següents recursos:
 
- Del Consell Rector: Els seus actes no esgoten la via administrativa i contra els mateixos es podrà interposar recurs d'alçada
davant el Ple de l'Ajuntament.
- Del gerent/a: Els seus actes no esgoten la via administrativa i contra els mateixos es podrà interposar recurs d'alçada davant el Regidor al que estigui adscrit el Patronat Municipal d'Esports.
- Del President/a: Els seus actes esgoten la via administrativa, i en conseqüència només es podrà interposar recurs de reposició potestatiu, o directament, recurs contenciós administratiu.
 
Les reclamacions prèvies en assumptes civils i laborals seran resoltes pel Consell rector de l'Organisme. Aquestes reclamacions esgoten la via administrativa.
 

TÍTOL VIII
Dissolució i liquidació
 
Article 24
L'acord de dissolució del Patronat Municipal d'Esports és competència de l'òrgan competent de l'Ajuntament de Valls. En el cas de dissolució, l'Ajuntament succeeix universalment al Patronat Municipal d'Esports.
 
Efectuada la liquidació, l'Ajuntament haurà de destinar tots els béns i rendes integrants del Patrimoni del Patronat Municipal d'Esports a finalitats relacionades en matèria d'activitat física i cultura de l'esport així com la creació de programes específics relacionats amb aquells fins.
 

TÍTOL IX
Règim supletori
 
 
Article 25
En tot allò no previst en aquests estatuts, serà d'aplicació el que disposa la normativa sobre règim local.