Technodac
 
Inici arrow El PME arrow Consell Entitats Esportives
Consell d'Entitats Esportives

 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT

Article 1: Denominació i naturalesa
El Consell d'Entitats Esportives de Valls és un òrgan de participació de la ciutadania en la política esportiva de la ciutat i una eina de coordinació del teixit associatiu esportiu.

Article 2: Objecte i funcions
L'objecte del Consell d'Entitats Esportives és dinamitzar i enriquir l'activitat esportiva de la ciutat. Té com a funcions: 
 1. Actuar com a òrgan de consulta i assessorament de la Regidoria d'Esports i del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Valls.
 2. Escollir els representants del Consell d'Entitats Esportives al Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports, i participar en la política esportiva a través d'aquests representants.
 3. Afavorir la comunicació i coordinació entre les entitats esportives de Valls, així com elaborar i proposar projectes que dinamitzin i enriqueixin l'activitat esportiva de la ciutat.
 4. Participar en els processos de participació ciutadana de l'Ajuntament de Valls en l'àmbit esportiu, i presentar propostes i suggeriments en matèria esportiva a laRegidoria d'Esports i al Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Valls.
 5. Rebre informació sobre l'acció esportiva de la Regidoria d'Esports i del Patronat Municipal d'Esports de Valls, i fer-ne el seguiment.
   
Article 3: Seu Social
El Consell d'Entitats Esportives té la mateixa seu social que el Patronat Municipal d'Esports, c. Prat de la Riba, 15-17, 43800 Valls.
 
Article 4: Composició
El Consell d'Entitats Esportives està integrat per totes les entitats esportives inscrites al Registre Municipal d'entitats ciutadanes que així ho sol·licitin. Les entitats hauran de nomenar un representant i un suplent per participar en els òrgans del Consell, que podran canviar quan ho considerin convenient, notificant-ho prèviament per escrit a la Presidència del Consell.
 
Article 5: Organització
El Consell d'Entitats Esportives s'organitza en tres òrgans: el Ple, la Presidència i la Secretaria Tècnica. 
 1. El Ple està integrat per tots els membres del Consell, el/la president/a i el/la secretari/ària tècnic/a, i té les funcions que s'han descrit a l'article 2. Al Ple també li correspon proposar a la Presidència la creació i composició de comissions de treball.
 2. La Presidència és ocupada, per delegació de l’Alcaldia, pel regidor o regidora titular de la Regidoria d’Esports, i té com a funcions coordinar el Consell, convocar, presidir i moderar-ne les reunions, i designar els coordinadors de les comissions de treball
 3. La Secretaria Tècnica, amb veu i sense vot, és ocupada pel gerent del Patronat Municipal d'Esports. Té com a funcions estendre l'acta de les reunions, tramitar les convocatòries i les ordres del dia i la documentació de les reunions, i dur a terme qualsevol altra tasca que se li encarregui relativa a les funcions genèriques de secretaria tècnica.
   
Article 6: Representació al Patronat Municipal d'Esports
El Consell d'Entitats Esportives ha d'escollir els 4 representants de les entitats esportives al Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports entre els membres del Ple que s'hagin presentat voluntàriament a l'elecció. Aquests representants s'han de renovar cada quatre anys, coincidint amb la constitució del nou Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports, després de les eleccions municipals.
 
Article 7: Comissions de treball
Les comissions de treball estan integrades pels membres del Consell que hi estiguin interessades i per altres persones proposades pel Ple que pels seus coneixements puguin fer-hi aportacions rellevants. L'objectiu de les comissions és elaborar informes i treballs, o desenvolupar projectes sobre un àmbit concret que el Consell li encomani. La Presidència, a proposta del Ple, nomena el/la coordinador/a de comissió, que té com a funció dirigir, dinamitzar i representar el grup de treball i trametre a la Presidència els treballs efectuats.
 
Article 8: Règim de sessions
La periodicitat de les sessions ordinàries del Consell és semestral. Les sessions extraordinàries tindran lloc quan ho consideri oportú la Presidència o quan ho sol·liciti la majoria de membres mitjançant un escrit raonat i amb indicació dels assumptes que motiven la convocatòria.
 
El Ple del Consell es convocarà amb una antelació mínima de quinze dies a la data de la reunió. A la convocatòria s'hi ha d'adjuntar la documentació necessària perquè els representants del Consell puguin preparar degudament la reunió.
 
Disposició Transitòria
Fins que no es posi en funcionament el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, per poder formar part del Consell d'Entitats Esportives les entitats hauran de presentar la següent documentació:  
 1. Sol·licitud, segons model que es facilitarà el Patronat Municipal d'Esports.
 2. Còpia dels estatuts, degudament inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. L'objecte de l'associació, d'acord amb els estatuts, ha d'estar relacionat amb l'activitat física i l'esport.
 3. El domicili fiscal de l'entitat ha de ser Valls. En el cas de tractar-se d'una entitat amb un àmbit d'actuació superior al terme municipal de Valls, s'haurà d'acreditar que es té una delegació a Valls, i el seu domicili.
 4. Escrit signat pel/per la president/a de l'entitat nomenant un representant i un suplent en el Consell d'Entitats Esportives.
 5. Acreditació dels càrrecs representatius de l‘entitat.
   
 A la vista de les sol·licituds de documentació presentada, el titular de la Regidoria d'Esports resoldrà sobre l'admissió de l'entitat al Consell d'Entitats Esportives. Només es podrà denegar l'admissió si no es reuneix algun dels següents requisits: 
 • No estar inscrita al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya
 • Tenir un objecte no relacionat amb l'activitat física i l'esport
 • No tenir domicili a Valls